SKLEP@BIKER-HOUSE.PL
30 DNI NA ZWROT
DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 300 PLN
INFOLINIA: +48 530 804 116
KONTAKT

REGULAMINY ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM BIKER HOUSE

 §I. INFORMACJE OGÓLNE
 
1. Właścicielem serwisu ze sklepem internetowym, zwanego dalej „sklepem” jest: SILVER FOX Agnieszka Warchoł, Konrad Porochniak Spółka cywilna (adres prowadzenia działalności: ul. Kościuszki 65, 30-114 Kraków) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9930659235, REGON 363651265, adres poczty elektronicznej: info@biker-house.pl, numer telefonu: 530 216 888 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora) zwana dalej „Sprzedawcą”.
 
2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1. „Dzień roboczy” - oznacza czas od 08:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy wedle ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28),
2. „Firma kurierska” - przedsiębiorstwo zajmujące się w sposób profesjonalny transportem drogowym towarów,
3. "Karta podarunkowa Biker House" - przedpłacona karta stanowiąca odpowiednik bonu towarowego - uprawniająca do realizacji płatności za jej pośrednictwem (na okaziciela) do wysokości przedpłaconej sumy, w sklepie internetowym lub stacjonarnym Biker House.
4. „Klient” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy,
5. „Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
6. „Logowanie” - uwierzytelnianie i autoryzacja Usługobiorcy w celu uzyskania dostępu do konta w sklepie,
7. „Operator pocztowy” - operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012, poz. 1529),
8. „Przedsiębiorca” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową,
9. „Rejestracja” - proces zakładania konta w sklepie,
10. „Reklamacja dotycząca towaru” - oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy
11. „Reklamacja dotycząca usługi” - oznacza wszelkie roszczenia Usługobiorcy przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Sprzedawcę
12. „Towar”/„Produkt” - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego BIKER HOUSE .
13. „Tradycyjna forma pisemna” - oznacza dokument na nośniku papierowym zawierający własnoręczny podpis autora dokumentu,
14. „Usługa elektroniczna” - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm.)
15. „Usługobiorca” - podmiot korzystający z usługi elektronicznej świadczonej przez Sprzedawcę,
16. „Ustawa o prawach konsumenta” - oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
17. „Użytkownik” - podmiot korzystający ze strony internetowej www.biker-house.pl, a w szczególności Klient bądź Usługobiorca.
 
§ II. REJESTRACJA, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 
1. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
2. Warunkiem złożenia zamówienia jest założenie w sklepie konta poprzez wypełnienie dostępnego on-line na stronie internetowej sklepu formularza rejestracyjnego. Posiadanie konta umożliwia Użytkownikowi zarządzanie adresami oraz zapewnia Użytkownikowi dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu. Procedura zakładania konta opisana jest szczegółowo w §IX niniejszego regulaminu.
3. W celu złożenia zamówienia należy ponadto wypełnić dostępny on-line na stronie internetowej sklepu formularz zamówienia poprzez wybór preferowanej formy płatności oraz sposobu dostawy, a także zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy). Następnie należy potwierdzić treść zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk potwierdzający złożenie zamówienia (w momencie kliknięcia w ten przycisk następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą).
4. Podstawową formą potwierdzenia zakupu jest paragon, jednak na życzenie klienta zgłoszone w trakcie składania zamówienia możliwe jest wystawienie faktury VAT na dane wskazane przez klienta w trakcie składania zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy drogą mailową potwierdzenie zawarcia umowy.
6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
7. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.biker-house.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Jeśli wyrażona jest cena netto, jest ona opisana jako "netto" Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny, dostarczana w tradycyjnej formie pisemnej wraz z towarem.
 
§ III. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR
 
1. Formą płatności jest:
2. - zapłata gotówką w kasie placówki stacjonarnej lub kurierowi przy odbiorze osobistym towaru
3. - wykonanie przedpłaty na rachunek bankowy nr 80 1600 1462 1830 8664 0000 0011 prowadzony w banku BNP Paribas.
4. Kwota zapłaty składa się z ceny towaru i kosztów transportu. Koszty transportu określone są w § IV niniejszego paragrafu, a ponadto wyświetlają się one Użytkownikowi w trakcie wypełniania dostępnego on-line formularza zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.
5. Na wyraźne życzenie zgłoszone w dostępnym on-line formularzu zamówienia Klient może otrzymać pro-formę, na podstawie której może dokonać przedpłaty.
6. Opłata za przesyłkę pokrywana jest przez Klienta.
7. Wraz z dostawą towaru Klient otrzymuje fakturę VAT bądź paragon fiskalny.
 
§ IV. DOSTAWA, TERMIN REALIZACJI
 
1. Zamówione towary dostarczane są do Klienta, przez przedstawiciela firmy kurierskiej lub za pośrednictwem operatora pocztowego, wyłącznie na terenie Polski.
2. Istnieje możliwość dostawy towaru przez inną firmę kurierską niż firma z którą współpracuje Sprzedawca, na życzenie Klienta i w przypadku, gdy Klient zobowiąże się pokryć koszty takiej usługi.
3. Wysłanie towaru firmą kurierską, z którą Sprzedawca nie ma podpisanej umowy o świadczeniu usług musi być poprzedzone przedpłatą w pełnej wysokości wartości zamówienia. Klient osobiście zleca takiej firmie kurierskiej
odbiór przesyłki od Sprzedawcy.
4. W przypadku towarów, które nie są dostępne od ręki na magazynie Sprzedawcy, termin realizacji zamówienia podany jest w karcie towaru.
5. Na termin realizacji zamówienia składają się: czas na przekazanie towaru dostawcy oraz czas dostawy.
6. Maksymalny czas na przekazanie towaru dostawcy wynosi 1 dzień roboczy od momentu zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku wyboru płatności przy odbiorze) bądź 1 dzień roboczy od momentu zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy (w przypadku wyboru płatności przelewem).
W przypadku towarów określonych mianem „NA ZAMÓWIENIE”, maksymalny czas dostawy wynosi 14 dni roboczych.
7. W sytuacji, gdy Klient nie może odebrać od dostawcy przesyłki w dowolnym terminie, powinien on podać, drogą mailową na adres info@biker-house.pl, przed złożeniem zamówienia, dogodny dzień i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.
8. Zakupione w sklepie internetowym i prawidłowo opłacone Karty podarunkowe, dostępne są do ściągnięcia ze strony internetowej Sprzedawcy bezpośrednio po otrzymaniu przez Sprzedawcę zapłaty. Termin ważności karty oraz jej unikalny kod weryfikacyjny wpisane są w Kartę Podarunkową. Dane te są elementem istotnym ważności karty. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne. Nabywcy ani użytkownikowi karty, nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do sprzedawcy w przypadku jej utraty. Karta nie może zostać zrealizowana po okresie jej ważności. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Karty podarunkowej w przypadku kiedy zachodzi wątpliwość co do autentyczności karty, lub kiedy elementy istotne ważności karty zostały zniszczone w sposób uniemożliwiający jej weryfikację. Klient nabywający Kartę podarunkową za pośrednictwem Internetu, wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w związku z czym nie przysługuje mu możliwość odstąpienia od umowy i żądania zwrotu środków pieniężnych.
9. W przypadku odbioru własnego, towary można odebrać z magazynu Sprzedawcy, mieszczącego się w sklepie stacjonarnym: ul. Kościuszki 65 , 30-114 Kraków od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 18.
10. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, Klient ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Klienta reklamacji.
11. Koszty standardowej dostawy towarów są następujące:
1. przesyłka kurierska przy płatności przelewem za zamówienie do 300 PLN – koszt 10 PLN;
2. przesyłka kurierska przy płatności przelewem za zamówienie powyżej 300 PLN – koszt 0 PLN;
 
§ V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY, ZWROT TOWARU
 
1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy w formie dowolnej.
3. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się ustawowym formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza. Formularz ten można przesłać zarówno pocztą elektroniczną (na adres: info@biker-house.pl) jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym) na adres: ul. Kościuszki 65, 30-114 Kraków.
4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres: ul. Kościuszki 65, 30-114 Kraków.
5. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.
9. W przypadku odstąpienia od umowy koszty dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.
10. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Aktualny tekst tej ustawy dostępny jest m.in. pod adresem internetowym http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827. W szczególności prawo odstąpienia od umowy, prawo odstąpienia bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
 § VI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
 
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. w tradycyjnej formie pisemnej na adres: ul. Kościuszki 65, 30-114 Kraków, (pocztą elektroniczną na adres: info@biker-house.pl).
3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres: ul. Kościuszki 65, 30-114 Kraków.
5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla Konsumenta uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
7. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla Konsumenta uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
8. Niektóre z otrzymanych przez Klientów towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora.
9. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie przepisów o rękojmi.
10. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi jest wyłączona.
11. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 32 Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich - informujemy, że w przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie zostanie rozwiązany, Sprzedawca odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 
§ VII. OCHRONA PRYWATNOŚCI, DANE OSOBOWE
 
1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Usługobiorców korzystających ze sklepu internetowego www.biker-house.pl jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Sprzedawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Dane osobowe Użytkowników chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Klientów oraz Usługobiorców zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
4. Użytkownicy mogą przeglądać stronę internetową www.biker-house.pl oraz zamieszczone w niej opisy towarów bez uprzedniej rejestracji oraz bez podawania danych osobowych.
5. Dane osobowe Klientów oraz Usługobiorców przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego, wystawiania Klientom faktur bądź rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej, a także, w wypadku wyrażenia na to przez Użytkownika odrębnej i świadomej zgody w celu informowania go o nowych produktach, usługach i rabatach dostępnych w sklepie.
6. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową na adres info@biker-house.pl. Po zalogowaniu się istnieje także możliwość modyfikacji danych poprzez konto w sklepie.
7. Sklep internetowy BIKER HOUSE posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym, funkcjonalnym i statystycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.biker-house.pl do potrzeb Użytkownika.
8. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies spowoduje jednak utratę funkcjonalności sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwi złożenie zamówienia za pomocą dostępnego on-line formularza oraz rejestrację (założenie konta w sklepie).
9. Wszelkie wątpliwości, pytania oraz żądania dotyczące kwestii przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora zgłaszać należy na adres poczty elektronicznejinfo@biker-house.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 530 216 888. 
 
§ VIII. USŁUGI ELEKTRONICZNE
 
1. Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.
2. Do usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną należy:
1. udostępnianie Użytkownikowi za pomocą strony internetowej www.biker-house.pl dostępnego on-line formularza rejestracyjnego,
2. udostępnianie Użytkownikowi za pomocą strony internetowej www.biker-house.pl dostępnego on-line formularza zamówienia,
3. umożliwianie korzystania z konta w sklepie.
3. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Sprzedawcę usług, o których mowa w ustępie poprzednim pkt a i b, poprzez opuszczenie strony internetowej www.biker-house.pl.
4. W celu utworzenia konta w sklepie, kliknąć należy na znajdujący się w centralnym miejscu strony internetowej www.biker-house.pl napis „Zaloguj/Zarejestruj się”. Następnie podać należy właściwe dane osobowe (adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imię, nazwisko, nr telefonu), utworzyć hasło, zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy) i zatwierdzić wpisane dane poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
5. Podanie danych osobowych wymienionych w ustępie poprzednim jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu założenia konta.
6. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Sprzedawcę usługi, o której mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, usuwając swoje konto ze sklepu. W tym celu należy wysłać do Sprzedawcy odpowiedniego maila na adres info@biker-house.pl.
7. Reklamacje dotyczące usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej info@biker-house.pl) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na adres: ul. Kościuszki 65, 30-114 Kraków).
8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi elektronicznej w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 
§ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Wszelkie uwagi dotyczące pracy sklepu internetowego prosimy kierować na wskazany w §I adres siedzibySprzedawcy bądź na adres poczty elektronicznej info@biker-house.pl.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
7. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
8. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście w zakładkę regulamin na stronie: www.biker-house.pl i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z regulaminem na dysku twardym komputera.
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2016 r. ze zmianami dotyczącymi Kart podarunkowych od 23.11.2016 r.